Obchodné podmienky

Obchodné podmienky.

 
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti webex.digital s.r.o. (v texte aj ako „VOP“)

Čl. I. Úvodné ustanovenia


 1. Tieto VOP záväzne dopĺňajú a konkrétnejšie špecifikujú obsah zmluvných vzťahov založených rôznymi zmluvami (napr. zmluva o dielo, zmluva o vytvorení webstránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb atď.) uzatvorenými medzi Webexom a Klientom (definované nižšie).

   

 2. V prípade rozporu medzi obsahom VOP a obsahom Zmluvy má prednosť obsah Zmluvy pred obsahom VOP. V prípade rozporu medzi obsahom VOP a obsahom prílohy k Zmluve má prednosť obsah prílohy.

   

 3. Strany sa dohodli, že Webex je kedykoľvek oprávnený  na základe vlastnej a ničím neobmedzenej vôle vykonať akékoľvek zmeny týchto VOP  s účinnosťou odo dňa doručenia informácie o zmene VOP klientovi. Klient je oprávnený v prípade nesúhlasu so zmenou VOP v lehote do 5 dní od doručenia informácie o zmene VOP odstúpiť od Zmluvy. V prípade neodstúpenia počas uvedenej lehoty, sa má za to, že Klient so zmenou VOP súhlasí. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté povinnosti Klienta v zmysle Leasingovej zmluvy.

   


Čl. II. Výklad pojmov


Pre účely týchto VOP a obchodného vzťahu uzavretého medzi spoločnosťou Webex a Klientom sa rozumie:

 1. Zmluva – zmluva o vytvorení webovej stránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb, resp. akákoľvek iná zmluva uzatvorená medzi Webex a Klientom
 2. Webex – obchodná spoločnosť webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 , 040 01 Košice, IČO: 483 29 461, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 38028/V. V jednotlivých typoch Zmlúv môže byť spoločnosť Webex označovaná aj inak, napr. „zhotoviteľ“ (v zmluve o vytvorení webovej stránky), „poskytovateľ“ (v zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb)
 3. Klient – subjekt, ktorý so spoločnosťou Webex uzatvoril Zmluvu.
 4. Internetová stránka - stránka umiestnená na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti.
 5. Webstránka – webová stránka vytvorená spoločnosťou Webex na základe Zmluvy pre Klienta.
 6. Vytvorenie Webstránky - vytvorenie dizajnu stránky, začlenenie základu obsahu (textov, obrázkov, videí a pod.) dodaného Klientom vo forme a kvalite dodanej Klientom.
 7. Redakčný systém - publikačný systém určený na správu (vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod.) obsahu Webstránok
 8. Webhostingové služby - najmä služby súvisiace s umožnením zriadenia a prevádzkovania webstránok a/alebo schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového času
 9. Doménové služby - najmä služby spočívajúce v registrácii (resp. aj/alebo predĺžení platnosti) doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén
 10. Služby- najmä webhostingové alebo doménové služby, grafické, administrátorské, programátorské práce, copywriting atď
 11. Server - počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz.
 12. Prenájom strojového času - poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na počítači. Na základe tejto zmluvy je Klientovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými klientmi.
 13. Prevádzkovanie webstránok - spracovanie dát Klienta, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Webexu v prospech Klienta a tretích osôb.
 14. Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty - spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Webexu v prospech Klienta a tretích osôb.
 15. Doménové meno - menný názov webstránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne (v texte ako „DM“)
 16. Registrácia domény - uzavretie zmluvy o doméne medzi Klientom, resp. Webex na jednej strane a registrátorom DM

Čl. III. Spoločné ustanovenia pre zmluvné vzťahy medzi Webex a Klientom


 1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolu komunikovať formou e-mailovej komunikácie (Zmluva môže výslovne stanoviť, že niektoré písomné úkony pre svoju platnosť budú vyžadovať, aby boli doručené druhej zmluvnej strane formou poštovej zásielky). Komunikácia inými formami (napr. telefón a pod.) nemá právne účinky riadneho, včasného a platného doručenia zásielky (napr. oznámenia a pod.) druhej zmluvnej strane, resp. vykonania úkonu voči druhej strane.  E-mailová správa sa považuje za doručenú okamihom, kedy sa odoslaný e-mail zobrazí v priečinku odoslaných správ tej strany, ktoré ho zaslala. Poštová, resp. e-mailová zásielka je platne zaslaná len vtedy, ak bude adresovaná na oficiálnu korešpondenčnú (poštovú, alebo e-mailovú) adresu protistrany uvedenú v čl. 1 tej, ktorej Zmluvy. Pre doručovanie všetkých poštových písomností, ktoré budú adresované Klientovi (vrátane prípadnej výpovede či odstúpenia), platí domnienka náhradného doručenia v zmysle § 48 Občianskeho súdneho poriadku. Adresy uvedené v čl. I Zmluvy sú pre platné zasielanie zásielok smerodajné dovtedy, kým nebude protistrane doručené oznámenie zmeny oficiálnej korešpondenčnej adresy,  s to preukázateľným spôsobom.
 2. V prípade, ak Klientovi Webex poskytuje na prevádzkovanie Webstránky, alebo inej webstránky webhostingové služby, je v prípade potreby obnovy Webstránky, možné na základe osobitnej odmeny poskytnúť Klientovi zálohu Webstránky, na účely jej obnovenia, za odmenu vo výške 100 € bez DPH.
 3. Klient sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek iných skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel (bez ohľadu na to, akým spôsobom) počas zhotovovania diela /poskytovania služieb.
 4. Ak je Klient v omeškaní s úhradou faktúry, spoločnosť Webex si vyhradzuje právo účtovať Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania.
 5. V prípade neuhradenia faktúry do 60 dní od doručenia, môže byť informácia o neuhradení zverejnená na Webstránke, resp. aj na akejkoľvek webstránke prevádzkovanej Webex, resp. aj na iných webových stránkach, ktoré, obsahujú informácie o subjektoch neplniacich svoje platobné povinnosti z obchodného styku. Webex je oprávnený v takom prípade uviesť identifikačné údaje Klienta, ako aj identifikačné údaje štatutárnych orgánov Klienta a výšky dlžnej sumy. Predmetný postup berie Klient na vedomie a je s ním uzrozumený.
 6. Právne pomery Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu Zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
 7. Video produkty – virtuálne prehliadky vytvorené Webexom sú jeho majetkom, pričom k nim vykonáva majetkové autorské práva. Video produkt je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami ako aj ďalšími právnymi predpismi. Webex môže klientovi video produkt poskytnúť na užívanie za primeranú odmenu. Pre prípad, ak klient poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť Webexu nemajetkovú ujmu v peniazoch, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie.
 8. Zmeny a dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme (e-mailová forma nestačí), inak sú neplatné.
 9. Webex sa zaväzuje vyhotoviť dielo/poskytnúť službu v kvalite zodpovedajúcej obvyklému účelu diela/služby a spôsobu použitia, ako aj príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám
 10. Poskytovateľ je oprávnený po uplynutí celého kalendárneho roka trvania tejto zmluvy každoročne k 31.01. zvýšiť dohodnuté budúce ceny za poskytnuté služby o percentá predstavujúce aktuálnu mieru medziročnej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok. Pri úprave ceny poskytovaných služieb v zmysle tohto bodu bude poskytovateľ vychádzať z ceny poskytovaných služieb fakturovaných za posledný kalendárny mesiac predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. poskytovateľ je oprávnený požiadať o zvýšenie fixnej sumy ceny za poskytované služby o percentá predstavujúce aktuálnu mieru medziročnej inflácie (tzv. inflačná doložka). Poskytovateľ je povinný svoju písomnú žiadosť podľa prvej vety doručiť prijímateľovi do troch mesiacov od zverejnenia príslušnej výšky inflácie v tom-ktorom kalendárnom roku, inak toto jeho právo pre ten-ktorý rok zaniká. Ak si právo na zvýšenie prenajímateľ uplatní, bude cena za poskytnuté služby (fixná ročná suma ceny poskytovaných služieb) upravená s účinnosťou od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Cena za poskytované služby (fixná ročná suma nájomného) na ďalšie obdobie bude vždy potom vo výške, ktoré predstavuje suma pôvodnej ceny za poskytované služby a inflačnej „doložky“.

Čl. IV. Doplňujúce ustanovenia k Zmluve o vytvorení Webstránky


 1. Ak Klient zmešká akúkoľvek dohodnutú lehotu na vykonanie akéhokoľvek úkonu (resp. poskytnutie súčinnosti), a ak úkon nevykoná (resp. súčinnosť neposkytne) ani napriek písomnému upozorneniu zo strany spoločnosti Webex a uplynutiu dodatočnej lehoty na nápravu (max. 2 dni odo dňa doručenia písomného upozornenia na omeškanie od Webexu), považuje sa toto jeho konanie za podstatné porušenie jeho povinností podľa Zmluvy. Webex je v takom prípade oprávnený dokončiť Webstránku sám (t.j. bez súčinnosti Klienta). Pritom je oprávnený podľa vlastného uváženia (s prihliadnutím na účel Webstránky, ak mu je tento známy) zvoliť vhodné grafické, textové a iné materiály a postupy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotovenie Webstránky za podmienok uvedených v tomto bode sa považuje za riadne zhotovenie diela, za ktoré patrí Webexu dohodnutá odmena.
 2. Webex poskytne Klientovi stručný manuál/školenie o tom, ako sa používa redakčný systém na dopĺňanie Webstránky. Súčasťou povinností Webexu podľa Zmluvy nie je bežná práca s redakčným systémom na účely bežných úprav obsahu Webstránky po odovzdaní webstránky Klientovi. Táto služba môže byť predmetom osobitnej objednávky a osobitnej cenovej ponuky. Po odovzdaní Webstránky budú ďalšie dodatočné požiadavky na zmenu obsahu Webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Klientom.
 3. Ak Klient Webstránku bude prevádzkovať na inom webhostingovom serveri ako serveri Webexu, Webex (vzhľadom na možnú inkompatibilitu systémov, resp. vzhľadom na iné možné technické problémy, ktoré ako neprevádzkovateľ tohto iného webhostingu nebude mať možnosť odstrániť) nezodpovedá za dostupnosť, resp. funkčnosť Webstránky.
 4. Klient je povinný materiály dohodnuté v prílohe č. 2 Zmluvy, resp. iné materiály potrebné na vytvorenie, resp. skompletizovanie Webstránky podľa dohodnutej špecifikácie  Klienta dodať vo vhodnej elektronickej forme. Ak Klient nevie materiály dodať v takejto forme, môžu sa strany dohodnúť na tom, že Webex na základe osobitnej cenovej ponuky dodané materiály vhodným spôsobom upraví. Za „vhodnú elektronickú formu materiálov“ sa považuje najmä: kopírovateľný text vo formáte DOC, DOCX, RFT, obrázky vo formáte JPG, GIF, BMP, PNG, videá vo formáte AVI, MPG, MPEG.
 5. Webex si vyhradzuje právo umiestniť na Webstránke aktívny kontakt s vyobrazením obchodného mena a/alebo loga spoločnosti webex.digital s.r.o., resp. inú upútavku v dolnej časti Webstránky. Klient svojím podpisom súhlasí s použitím jeho webovej adresy, ako aj vytvorenej Webstránky v rámci referencií Webexu.   
 6. Po odovzdaní Webstránky budú ďalšie dodatočné požiadavky na zmenu obsahu Webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky,podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Klientom.
 7. Neuhradenie čo i len časti odmeny oprávňuje Webex k tomu, aby:
  1. webstránku sám zneprístupnil verejnosti - v prípade, ak poskytuje Webex webhostingové služby vo vzťahu k Webstránke
  2. vykonal akékoľvek úkony voči poskytovateľovi webhostingu Webstránky smerujúce k tomu, aby Webstránka bola zneprístupnená verejnosti (t.j. podpisom Zmluvy Klient splnomocňuje Webex k tomu, aby konal voči poskytovateľovi webhostingu, na ktorom je Webstránka, a vykonal akékoľvek úkony smerujúce k jej zneprístupneniu verejnosti - v prípade ak webhosting poskytuje iný subjekt ako Webex)
 8. Webex nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Klienta, príp. návštevníka webovej stránky. Webex nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že  dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Webex nenesie zodpovednosť za stratu zisku, ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne,  alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webovej stránky. Webex nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia, alebo obmedzeného poskytnutia služby internet, najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia  siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity  siete, alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Webex taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím, alebo nesprávnym poskytnutím  služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré predstavujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Webex nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát neodbornou manipuláciou na strane Klienta.
 9. Skončiť možno časť Zmluvy týkajúcu sa vytvorenia Webstránky nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Písomnou dohodou strán kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu
  2. Písomnou výpoveďou zo strany Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu, s účinnosťou od okamihu doručenia výpovede  Webexu (doručenie musí byť vykonané v súlade príslušnými ustanoveniami Zmluvy, resp. VOP):
   • v prípade výpovede odoslanej Webexu do 2 dní od uzatvorenia Zmluvy Webexu nepatrí žiadna kompenzácia za úkony vykonané do vypovedania Zmluvy
   • v prípade výpovede odoslanej Webexu po uplynutí 2 dní od uzatvorenia Zmluvy patrí Webexu paušálna náhrada škody za úkony vykonané do skončenia Zmluvy vo výške 50 % odmeny
  3. Písomnou výpoveďou zo strany Webexu, a to aj bez uvedenia dôvodu, s účinnosťou od okamihu doručenia výpovede Klientovi
  4. Okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch výslovne uvedených v Zmluve
 10. Uhradením Odmeny za Webstránku v plnej výške Klient získava oprávnenie Webstránku bez územného a časového obmedzenia užívať najmä nasledovným spôsobom:
  1. Uverejniť Webstránku na internete, pričom Webstránku je Klient oprávnený súčasne uverejniť len na jednej webovej adrese.
  2. Upravovať obsah Webstránky v rozsahu, v akom je úpravy možné vykonávať prostredníctvom redakčného systému. Iné zasahovanie do Webstránky (či už do jej obsahu, alebo do štruktúry) nie je povolené bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Webexu.
  3. Prevádzkovať Webstránku na dohodnutý účel.
 11. Uhradením Odmeny za Webstránku v plnej výške Klient nezískava oprávnenie na:
  1. udeľovanie sublicencie na akékoľvek užívanie Webstránky bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Webexu.
  2. šírenie a/alebo akékoľvek úpravy v zdrojových kódoch, resp. tretej osobe umožniť konaním, alebo opomenutím konania prístup k zdrojovým kódom Webstránky.
  3. používanie Webstránky na vytvorenie inej webovej stránky, či už svojpomocne, alebo prostredníctvom tretích osôb, rovnako nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom spolupôsobiť pri tom, aby bolo tretím osobám umožnené porušiť autorské a iné práva Webexu k Webstránke.
 12. Webex si vyhradzuje k jednotlivým častiam vytvorenej Webstránky autorské práva, podľa Autorského zákona.
 13. Klient zaplatením celej Odmeny nadobudne výlučné právo používať Webstránku ako internetovú stránku. Akékoľvek iné použitie Webstránky alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu Webexu, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má Webex nárok na primeranú odmenu.
 14. Webex sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie webovej stránky alebo jej časti tretím osobám bez písomného súhlasu Klienta.
 15. Za autorské práva všetkých podkladov dodaných Klientom ručí Klient, Webex za ne nezodpovedá. Webex v prípade použitia takýchto materiálov na vykonanie diela nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu.
 16. Zmluva ani licencia sa nevzťahujú na licenciu a práva k redakčnému systému použitému vo Webstránke ako takému, vzťahujú sa ale na kópiu redakčného systému určeného pre správu Webstránky.
 17. Klient si uvedomuje, že poručenia povinností podľa Zmluvy môže byť považované za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona, za ktorý je možné v trestnom konaní uložiť trest odňatia slobody až do 5 rokov, trest prepadnutia majetku, alebo finančnú pokutu. Popri trestnoprávnom postihu je Webex oprávnený svoje práva uplatniť aj na súde a požadovať o.i. náhradu vzniknutej škody (vrátane ušlého zisku v plnom rozsahu), náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch)
 18. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín z dôvodu vis maior – teda vyššej moci spôsobenej živelnou pohromou, núdzovým stavom a pod.

Čl. V. Doplňujúce ustanovenia k Zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb


 1. Doplňujúce ustanovenia k poskytovaniu doménových služieb
  1. V prípade, ak nebude možné zvolené DM úspešne registrovať (resp. predĺžiť jeho platnosť) má Klient právo požiadať o registráciu iného DM. Nemožnosť registrovať pôvodne zvolené DM sa nepovažuje za porušenie povinností Webexu.
  2. DM sa spravidla registruje na obdobie jedného roka. V prípade predĺženia platnosti DM (t.j. ak Klient už pred uzatvorením Zmluvy disponoval DM) sa platnosť DM predlžuje na obdobie jedného roka a toto obdobie sa začína v deň výročného dátumu poslednej registrácie DM (v deň uplynutia platnosti registrácie DM).
  3. Webex má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie DM v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené (ak boli zriadené), bez nároku Klienta na vrátenie alikvótnej čiastky za predplatené webhostingové služby.
  4. V prípade, ak Klient výslovne písomne neprejaví vôľu mať štatút držiteľa zvoleného DM, súhlasí s tým, že Webex môže byť zapísaný ako držiteľ tohto DM. Klient môže aj neskôr požiadať o zmenu držiteľa DM na svoju spoločnosť.
  5. Webex má právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v časti týkajúcej sa DM s účinkami ex tunc, s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu s treťou osobou.
  6. Doménové meno si Klient vyberá na základe pravidiel určených správcom domény najvyššej úrovne, resp. registrátora doménového mena (registrátorom doménového mena je tretí subjekt odlišný od spoločnosti Webex). Klient berie na vedomie, že Webex nie je spôsobilý ovplyvňovať prípadné zmeny pravidiel správcu domény najvyššej úrovne, ani registrátora domény, a že preto zmeny týchto pravidiel môžu byť priamym dôvodom na zmenu práv a povinností podľa Zmluvy.
  7. Prednosť pri prideľovaní/výbere doménového mena je určená rýchlosťou úhrady žiadosti o registráciu u správcu najvyššej úrovne.
 1. Doplňujúce ustanovenia k poskytovaniu webhostingových služieb
  1. Webex poskytne Klientovi strojový čas s nasledujúcimi technickými parametrami:
   1. programové prostriedky pre spracovanie umožnia spracovanie programov v jazyku HTML, PHP, MYSQL a
   2. prístup k elektronickej pošte pomocou protokolu POP3, SMTP a IMAP.
   3. bude poskytnutý server s operačným systémom LINUX/FreeBSD.

   pričom smie jednostranne obmeniť funkcie služby.

  1. Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa prevádzkovaného variantu.
  2. Klient má právo na samostatnú aktualizáciu stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP a to spôsobom dohodnutým v Zmluve alebo jej prílohách.
  3. Klient nesmie zriadiť Webstránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Klient plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Webexu alebo tretím stranám. Webex má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre Klienta, ktorý sa čo i len pokúsi prevádzkovať:
   1. stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
   2. warez-stránku alebo stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
   3. stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
   4. stránku extrémne preťažujúcu databázový alebo webový server,
   5. stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, atď.),
   6. stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
   7. stránku, ktorá môže podľa názoru Webexu spôsobiť škodu Webexu alebo tretím stranám.
  4. Webex je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Klienta. Webex je oprávnený  v prípade výpadku dostupnosti servera predĺžiť predplatené obdobie o dvojnásobok dĺžky trvania výpadku, najviac však o 1 mesiac, s výnimkou, keď je nedostupnosť:
   1. kratšia ako 10 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
   2. spôsobená výpadkom spojenia medzi Klientom a servermi Webexu,
   3. spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
   4. spôsobená čo i len čiastočne prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym počasím, resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (v zmysle platnej legislatívy)
   5. spôsobená technickými nedostatkami systému SK-NIC, resp. príslušného registrátora DM
   6. ak Zmluva, alebo jej prílohy neustanovujú inak, zánikom Zmluvy o webhostingu zaniká povinnosť Webexu uchovávať akékoľvek Klientove dáta umiestnené na webhostingu Webexu
 2. Spoločné doplňujúce ustanovenia k zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb:
  1. Webex nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou, alebo poškodením uložených dát neodbornou manipuláciou na strane Klienta.
  2. V prípade, ak bude predmetom poskytovania služby aj zriadenie a poskytovanie schránok elektronickej pošty, berie Klient na vedomie, že v prípade zmeny webhostingu Webex nevykonáva zálohovanie obsahu schránok elektronickej pošty a teda ani nezodpovedá za prípadné stratu / škody s tým súvisiace. Klient berie na vedomie, že v prípade zmeny webhostingu preberá plnú zodpovednosť za zálohovanie svojej elektronickej pošty.
  3. Skončiť možno časť Zmluvy týkajúcu sa poskytovania Služieb nasledujúcimi spôsobmi:
   1. písomnou dohodou strán kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu
   2. písomnou výpoveďou zo strany Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu, s účinnosťou od okamihu doručenia výpovede Webexu
   3. písomnou výpoveďou zo strany Webexu, a to v prípade ak Klient neuhradí, čo i len čiastočne, doručenú zálohovú faktúru
   4. Okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch výslovne uvedených v  Zmluve

Čl. VI. Záverečné ustanovenia


 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2021.
 2. Právne vzťahy Zmluvou, alebo VOP, resp. inými prílohami neupravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom.
 3. Klient týmto v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov udeľuje Webexu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy. Týmito osobnými údajmi Klienta sú najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Súhlas podľa tohto bodu je udeľovaný na dobu trvania Zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nieje možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pre daňové účely dochádza k uchovaniu vašich osobných údajov Klienta po dobu 10 rokov. Tento súhlas má právo Klient kedykoľvek písomne odvolať.
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti webex.digital s.r.o.
dokument na stiahnutie